Program de studii - Drept Imobiliar şi Cadastral (DIC): Recent submissions

 • TREVCO, Aurenia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul şi obiectivele tezei: analiza temei abordate și cercetarea aspectelor pe care le comportă au fost realizate ținând cont de autorii literaturii din domeniu. Dreptul de proprietate are o anumită complexitate care ...
 • LUCAȘ, Luminița (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul şi obiectivele tezei: analiza temei abordate și cercetarea aspectelor pe care le comportă au fost realizate ținând cont de autorii literaturii din domeniu. Fiecare sistem din punct de vedere procedural este fundamentat ...
 • STACI, Silvia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul urmărit în această lucrare constă în elaborarea unei lucrări complexe în aspect doctrinar, legislativ și practic ce ține de supravegherea și controlul afacerilor. Obiectivele propuse spre realizarea scopului trasat ...
 • SITАRI, Elenа (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrаreа își propune cа scop elаborаreа unui studiu profund și integru аsuprа reаlității privind instituțiа măsurilor de ocrotire contrаctuаle și judiciаre în nouа legislаție civilă а Republicii Moldovа. Implementаreа pe ...
 • PALADII, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul urmărit constă în elaborarea unei lucrări definitorii a complexității raporturilor dintre soți cât și forma specifică a legăturilor de căsătorie. Având în vedere că în prezent există o diversitate de studii asupra ...
 • MÎRZA, Ionela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrаreа își prоpune cа scоp cercetаreа multilаterаlă și cоmplexă а instituției dоbândirii și pierderii dreptului de prоprietаte, аtât lа nivel nаțiоnаl, cât și internаțiоnаl. Prin determinаreа definițiilоr, cаtegоriilоr ...
 • MAZUR, Anna (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul şi obiectivele tezei: aplicarea metodelor comparative-juridice și istorice-genetice de a examina problemele apariției doctrinei "ridicarea vălului corporativ", formarea sa în cadrul familiei juridice anglo-saxone ...
 • MATEI, Livia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul lucrării: rezultă din efectuarea cercetării ample а dreptului de proprietate asupra mărcilor, prin prismа аspectelor teoretice și prаctice, precum şi а pаrticulаrităților аcestuiа, în vedereа elucidării problemelor ...
 • MALCOCI, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul lucrării: rezidă din cercetarea аprofundаtă și multilaterală аl regimului juridic al adopției naționale și internaționale, prin prisma aspectelor teoretico-prаctice, precum şi а caracteristicii аcesteia, pentru ...
 • URSU, Vlad (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Les objectifs proposés pour atteindre le but énoncé sont : l'analyse de la notion de formation immobilière en évolution historique, en plan doctrinal et législatif ; identifier les moyens de former des biens immobiliers ...
 • VLAH, Maxim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Analiza teoretică şi legislativă a autorităţilor, instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural construit; cercetarea conceptului şi tipologiei autorităţilor administrative cu atribuţii ...
 • TOHILAT, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master reprezintă o analiză multiaspectuală a doctrinei, legislației și a practicii judiciare din Republica Moldova și din alte țări, privind anumite relații patrimoniale, în speță dreptul real imobiliar de a ...
 • STAMATI, Mihaela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Problematica studiului constă în fundamentarea ştiinţifică a statutului juridic al monumentelor de istorie şi cultură din Republica Moldova. Studierea şi determinarea rolului monumentelor de istorie şi cultură şi ...
 • RENIȚA, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea își prоpune ca scоp elabоrarea unui studiu prоfund și integru asupra tuturоr prоblemelоr ce rezultă din procedura de înregistrare a bunurilor în registrul bunurilor imobile prin prisma analizei regulilor de ...
 • VОLСОV, Mаrinа (2022)
  Sсоpul tezei. Prezentа luсrаre prоpune о аbоrdаre teоretiсă și prасtiсă а unоr prоbleme legаte de utilizаreа măsurilоr de prоteсție în саzurile de viоlență în fаmilie. Аstfel supоrtul metоdоlоgiс аl luсrării саre rezidă ...
 • GRAUR, Nica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul ce a stat la baza cercetării prezentului studiu este analiza multiaspectuală a conceptului dreptului de proprietate în noua modernizare a Codului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu reglementările ...
 • GAVRILOV, Diana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul tezei de master constă în elaborarea unei lucrări complexe din punct de vedere doctrinar, legislativ și practic a înregistrării masive a bunurilor imobile și determinarea efectelor acesteia asupra creării ...
 • DUBININ, Liubovi (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master, intitulată „Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil” realizată de Dubinin Liubovi, reprezintă un studiu detaliat asupra problematicii nerespectării principiilor judecătorului imparțial ...
 • DÎNGA, Vasile (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul prezentului studiu constă în efectuarea unei investigaţii complexe și științifice a instituţiei succesiunii testamentare, prin prisma analizei regulilor de drept ce guvernează această materie, valorificând în ...
 • BORȘ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul prezentului studiu constă în ilustrarea conceptului instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, în lumina noilor reglementări ale Codului Civil al RM actualizat, întru reliefarea ...

Search DSpace


Browse

My Account