Teze de master

Recent Submissions

 • STOLER, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul tezei de master constă în identificarea problemelor actuale și perspectivelor prin cercetarea pieței imobiliare rezidențiale a apartamentelor și a pieței de creditare nebancare. Obiectivele stabilite sunt: Examinarea ...
 • MATFEI, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul cercetării constă în identificarea particularităților evaluării terenurilor cu plantații multianuale și utilizarea metodelor cercetate în evaluarea unui teren agricol cu livada de prun amplasat în mun Hâncești, ...
 • MALAI, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Abordarea prin venit este una dintre cele trei metode de evaluare a proprietăților imobiliare, utilizată în special pentru evaluarea proprietăților comerciale, cum ar fi clădirile de birouri, magazine, centre comerciale ...
 • GIRȘCAN, Cristian (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul cercetării constă în analiza stării actuale a pieței asigurărilor bunurilor imobile în mun. Chișinău, studiul metodelor de evaluare proprietăților imobiliare în scopul asigurării și utilizarea lor în evaluarea unui ...
 • FUSARU, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Obiectivele cercetării presupun analiza patrimoniului, cercetarea aspectelor metodologice de estimare a valorii de piaţă a construcțiilor cu destinație specială și estimarea valorii de piaţă a unei stații electrice de ...
 • CHISTRUGA, Corina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul lucrării: determinarea valorii juste a proprietății imobiliare în scopul raportării financiare, prin prisma legislației naționale corelată cu aspecte și noțiuni ale Standardelor Internaționale de Contabilitate și ...
 • CASIAN, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul cercetării constă în analiza pieței proprietăților comerciale, studiul abordărilor și metodelor de evaluare a proprietăților comerciale și utilizarea lor în evaluarea unui centru comercial din orașul Chișinău, ...
 • TREVCO, Aurenia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul şi obiectivele tezei: analiza temei abordate și cercetarea aspectelor pe care le comportă au fost realizate ținând cont de autorii literaturii din domeniu. Dreptul de proprietate are o anumită complexitate care ...
 • LUCAȘ, Luminița (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul şi obiectivele tezei: analiza temei abordate și cercetarea aspectelor pe care le comportă au fost realizate ținând cont de autorii literaturii din domeniu. Fiecare sistem din punct de vedere procedural este fundamentat ...
 • VĂRZARU, Zinaida (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul lucrării: se concentrează în jurul analizei administrării societăților comerciale care sunt în proces de insolvabilitate, soluționarea problemelor practice și teoretice care apar în cadrul administrării procesului ...
 • TĂRÎȚĂ, Mihaela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Problematica studiului. Prezentul studiu urmăreşte explicarea proceselor care au stat la baza creării pieţei funciare moldoveneşti, analiza fondului funciar şi componenţa lui, evoluţia sistemului de relaţii funciare în ...
 • POPOVICI, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Actualitatea și impоrtanța temei abоrdate. Înstrăinarea bunurilor imobile de societățile pe acțiuni reprezintă o acțiune de gestionare curentă a patrimoniului societății care poate fi întâlnită destul de frecvent în zilele ...
 • POPOVICI, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Actualitatea și impоrtanța temei abоrdate. Соntrасtul dе vânzаrе-сumpărаrе а unеi înсăpеri dе lосuit еstе сеl mаi dеs întâlnit mijlос dе dоbândirе сu titlu dе prоpriеtаtе а unеi саsе dе lосuit sаu а unui аpаrtаmеnt. Piаțа ...
 • GHEȚIVU, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Actualitatea și impоrtanța temei abоrdate. Dezvoltarea impetuoasă din ultimele decenii a tehnologiilor informaţionale şi a aplicaţiilor Internet a făcut ca relaţiile contractuale să cunoască forme noi, diferite de cele ...
 • STACI, Silvia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul urmărit în această lucrare constă în elaborarea unei lucrări complexe în aspect doctrinar, legislativ și practic ce ține de supravegherea și controlul afacerilor. Obiectivele propuse spre realizarea scopului trasat ...
 • GATMAN, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Problematica studiului. În Republica Moldova pe parcursul ultimilor ani s-au întreprins multiple acţiuni îndreptate spre diminuarea contravenţiilor şi infracţiunilor cu caracter silvic. Au fost elaborate şi implementate ...
 • SITАRI, Elenа (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrаreа își propune cа scop elаborаreа unui studiu profund și integru аsuprа reаlității privind instituțiа măsurilor de ocrotire contrаctuаle și judiciаre în nouа legislаție civilă а Republicii Moldovа. Implementаreа pe ...
 • GADJIN, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Problematica studiului constă în fundamentarea ştiinţifică a cadrului de reglementare a pieței de asigurări la nivel european și Republica Moldova. Studierea şi determinarea rolului asigurărilor în economia statului, ...
 • EFREMOV, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Problematica studiului constă în analiza formelor de proprietate publică, privată și intelectuală și fundamentarea ştiinţifică a caracterelor juridice şi conținutului acestui drept în legislația Republicii Moldova și altor ...
 • PALADII, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul urmărit constă în elaborarea unei lucrări definitorii a complexității raporturilor dintre soți cât și forma specifică a legăturilor de căsătorie. Având în vedere că în prezent există o diversitate de studii asupra ...

View more