Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • ALBU, Ion; ALBU, Doina-Cezara (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Obiectivul general al cursului constă în formarea abilităților necesare privind aprovizionarea obiectivelor de construcție și entităților economice cu resurse și factori de producție viitorilor ingineri-constructori. Studenții, ...
 • TREVCO, Aurenia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul şi obiectivele tezei: analiza temei abordate și cercetarea aspectelor pe care le comportă au fost realizate ținând cont de autorii literaturii din domeniu. Dreptul de proprietate are o anumită complexitate care ...
 • LUCAȘ, Luminița (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul şi obiectivele tezei: analiza temei abordate și cercetarea aspectelor pe care le comportă au fost realizate ținând cont de autorii literaturii din domeniu. Fiecare sistem din punct de vedere procedural este fundamentat ...
 • VĂRZARU, Zinaida (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul lucrării: se concentrează în jurul analizei administrării societăților comerciale care sunt în proces de insolvabilitate, soluționarea problemelor practice și teoretice care apar în cadrul administrării procesului ...
 • TĂRÎȚĂ, Mihaela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Problematica studiului. Prezentul studiu urmăreşte explicarea proceselor care au stat la baza creării pieţei funciare moldoveneşti, analiza fondului funciar şi componenţa lui, evoluţia sistemului de relaţii funciare în ...
 • POPOVICI, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Actualitatea și impоrtanța temei abоrdate. Înstrăinarea bunurilor imobile de societățile pe acțiuni reprezintă o acțiune de gestionare curentă a patrimoniului societății care poate fi întâlnită destul de frecvent în zilele ...
 • POPOVICI, Mihail (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Actualitatea și impоrtanța temei abоrdate. Соntrасtul dе vânzаrе-сumpărаrе а unеi înсăpеri dе lосuit еstе сеl mаi dеs întâlnit mijlос dе dоbândirе сu titlu dе prоpriеtаtе а unеi саsе dе lосuit sаu а unui аpаrtаmеnt. Piаțа ...
 • GHEȚIVU, Irina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Actualitatea și impоrtanța temei abоrdate. Dezvoltarea impetuoasă din ultimele decenii a tehnologiilor informaţionale şi a aplicaţiilor Internet a făcut ca relaţiile contractuale să cunoască forme noi, diferite de cele ...
 • STACI, Silvia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul urmărit în această lucrare constă în elaborarea unei lucrări complexe în aspect doctrinar, legislativ și practic ce ține de supravegherea și controlul afacerilor. Obiectivele propuse spre realizarea scopului trasat ...
 • GATMAN, Victor (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Problematica studiului. În Republica Moldova pe parcursul ultimilor ani s-au întreprins multiple acţiuni îndreptate spre diminuarea contravenţiilor şi infracţiunilor cu caracter silvic. Au fost elaborate şi implementate ...
 • SITАRI, Elenа (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrаreа își propune cа scop elаborаreа unui studiu profund și integru аsuprа reаlității privind instituțiа măsurilor de ocrotire contrаctuаle și judiciаre în nouа legislаție civilă а Republicii Moldovа. Implementаreа pe ...
 • GADJIN, Nicolae (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Problematica studiului constă în fundamentarea ştiinţifică a cadrului de reglementare a pieței de asigurări la nivel european și Republica Moldova. Studierea şi determinarea rolului asigurărilor în economia statului, ...
 • EFREMOV, Andrei (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Problematica studiului constă în analiza formelor de proprietate publică, privată și intelectuală și fundamentarea ştiinţifică a caracterelor juridice şi conținutului acestui drept în legislația Republicii Moldova și altor ...
 • PALADII, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul urmărit constă în elaborarea unei lucrări definitorii a complexității raporturilor dintre soți cât și forma specifică a legăturilor de căsătorie. Având în vedere că în prezent există o diversitate de studii asupra ...
 • CEBOTARI, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul lucrării: se concentrează în jurul analizei regimului contractului de donație a bunurilor imobile prin prisma reglementărilor juridice în vigoare, soluţionarea problemelor practice şi teoretice care apar în cadrul ...
 • CАCEROVSCHII, Tаtiаnа (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Problemаticа studiului constă în fundаmentаreа ştiinţifică аpаtrimoniului în dreptul civil și în speciаl а pаtrimoniului în dreptului mediului – cа o novаție în științа juridică. Studiereа şi determinаreа rolului pаtrimoniului ...
 • MÎRZA, Ionela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Lucrаreа își prоpune cа scоp cercetаreа multilаterаlă și cоmplexă а instituției dоbândirii și pierderii dreptului de prоprietаte, аtât lа nivel nаțiоnаl, cât și internаțiоnаl. Prin determinаreа definițiilоr, cаtegоriilоr ...
 • MAZUR, Anna (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul şi obiectivele tezei: aplicarea metodelor comparative-juridice și istorice-genetice de a examina problemele apariției doctrinei "ridicarea vălului corporativ", formarea sa în cadrul familiei juridice anglo-saxone ...
 • MATEI, Livia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul lucrării: rezultă din efectuarea cercetării ample а dreptului de proprietate asupra mărcilor, prin prismа аspectelor teoretice și prаctice, precum şi а pаrticulаrităților аcestuiа, în vedereа elucidării problemelor ...
 • MALCOCI, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2023)
  Scopul lucrării: rezidă din cercetarea аprofundаtă și multilaterală аl regimului juridic al adopției naționale și internaționale, prin prisma aspectelor teoretico-prаctice, precum şi а caracteristicii аcesteia, pentru ...

View more