IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Managementul fluxului de numerar şi modelarea riscului

Show simple item record

dc.contributor.author MANOLE, Tatiana
dc.contributor.author CIUMAC, Maria
dc.date.accessioned 2020-06-25T13:04:48Z
dc.date.available 2020-06-25T13:04:48Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation MANOLE, Tatiana, CIUMAC, Maria, TUREŢCHI, Tatiana. Analiza situaţiei financiare a entităţii şi decontările cu bugetul. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării " : conf. intern. şt.-practică, ed. a 12-a, 12-13 Oct, 2017. Chișinău, 2017, Vol. 2, pp. 35-39. ISBN 978-9975-3171-2-2. en_US
dc.identifier.isbn 978-9975-3171-2-2
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/9016
dc.description Sursa: Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării", Chișinău, Moldova, 12-13 octombrie 2017 → https://ibn.idsi.md/ro/collection_view/9 en_US
dc.description.abstract În acest articol se cercetează importanţa deţinerii de către firme a numerarului din anumite motive. În acest scop este necesar ca firmele să ducă evidenţa încasărilor şi plăţilor. De fapt, rar se poate întâmpla ca intrările de numerar să fie egale cu ieşirile de numerar. De aceea, obiectivul principal al trezoreriei firmei este optimizarea permanentă a raportului dintre încasările şi plăţile băneşti, adică asigurarea echilibrului financiar la firmă, astfel încât aceasta să-şi poată realiza, în condiţii raţionale şi eficiente, obiectivul său de activitate. Este foarte important ca diferenţa dintre încasări şi plăţi să fie pozitivă şi suficient de mare, astfel încât să acopere diferenţele care apar în activităţile operaţionale, financiare şi de investiţii. În acest scop este necesar de găsit o modalitate care iar ajuta firmei să-şi planifice un volum de numerar optim, reieşind din activitatea sa operaţională. Autorii examinează modelul BAUMOL, care poate ajuta firma să-şi determine volumul optim de numerar şi astfel să minimizeze riscul. en_US
dc.description.abstract This article examines the importance of cash holdings for companies by particular reasons. To this end, firms need to account his influx and payments. In fact, is unusual situation when cash inflows are equal to cash outflows. Therefore, the main objective of the firm's treasury is to permanently optimize the ratio between cash inflows and cash outflows, for maintaining the financial equilibrium at the firm. By this way, firm can achieve its objective of activity in rational and efficient terms. It is very important to have a positive difference between inflows and outflow, this different must be enough to cover the differences in operational, financial and investment activities. To this end, it is necessary to find a way to help the company in planning an optimal cash volume, based on its operational activity. The authors examine the BAUMOL model which can help the company to determine its optimal cash volume and thus minimize the risk.
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject cash outflows en_US
dc.subject cash inflows en_US
dc.subject cash flow en_US
dc.subject company treasury en_US
dc.subject Baumol model en_US
dc.subject ieşiri de numerar en_US
dc.subject intrări de numerar en_US
dc.subject flux de numerar en_US
dc.subject trezoreria firmei en_US
dc.subject modelul Baumol en_US
dc.title Managementul fluxului de numerar şi modelarea riscului en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account