Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru: Recent submissions

 • BOSTAN, Ina; URSU, Viorica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul suportului de curs este de a oferi studenților UTM, precum şi oricăror altor persoane interesate de problemele dreptului proprietății intelectuale un material didactic accesibil prin intermediul căruia aceștia să ...
 • BOSTAN, Ina; TĂNASE, Oleg (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul manualului este de a oferi studenților de la specialitatea Drept și masteranzilor de la specialitățile Drept imobiliar și cadastral, Administrarea afacerilor, Economia afacerilor imobiliare, Marketing industrial, ...
 • HARITONOV, Svetlana; OLARU, Efim; NISTOR-LOPATENCO, Livia (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Suportul de curs Protecția chimică și radiativă este destinat studenţilor Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, ciclul I, licență, învățământ ...
 • NISTOR-LOPATENCO, Livia; GAVRILOV, Diana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Indicațiile metodice la lucrările de laborator la disciplina Managementul și economia lucrărilor topogedoezice sunt un îndrumător orientativ privind activitatea de management în ingineria geodezică. Lucrarea este destinată ...
 • ALBU, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea Estimarea valorilor proprietăților imobiliare reprezintă o culegere de recomandări practice pentru cazuri speciale de evaluare a bunurilor imobile. În lucrare sunt menționate aspectele caracteristice ale diferitor ...
 • ALBU, Ion; ALBU, Doina-Cezara (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Indicațiile metodice privind elaborarea proiectului de an la disciplina Management investițional sunt destinate studenților Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, specialitățile Evaluarea și dezvoltarea imobilului, ...
 • OLARU, Efim; HARITONOV, Svetlana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Ciclul de prelegeri este destinat studenților UTM, specialitatea 0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă, ciclul II master, și urmărește scopul de a facilita însușirea materialului la disciplina cu aceeași denumire ...
 • VLASENCO, Ana; PANTAZ, Alexandru (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea de față este desinată studenților, specialitatea Inginerie geodezică și cadastru, ciclul I licență, dar poate fi utilă și specialiștilor din domeniul geodeziei și cartografiei. Scopul acestui îndrumar metodic este ...
 • URSU, Vlad (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Les objectifs proposés pour atteindre le but énoncé sont : l'analyse de la notion de formation immobilière en évolution historique, en plan doctrinal et législatif ; identifier les moyens de former des biens immobiliers ...
 • VLAH, Maxim (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Analiza teoretică şi legislativă a autorităţilor, instituţiilor şi organismelor cu atribuţii în protejarea patrimoniului cultural construit; cercetarea conceptului şi tipologiei autorităţilor administrative cu atribuţii ...
 • TOHILAT, Ecaterina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master reprezintă o analiză multiaspectuală a doctrinei, legislației și a practicii judiciare din Republica Moldova și din alte țări, privind anumite relații patrimoniale, în speță dreptul real imobiliar de a ...
 • STAMATI, Mihaela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Problematica studiului constă în fundamentarea ştiinţifică a statutului juridic al monumentelor de istorie şi cultură din Republica Moldova. Studierea şi determinarea rolului monumentelor de istorie şi cultură şi ...
 • RENIȚA, Mihai (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Lucrarea își prоpune ca scоp elabоrarea unui studiu prоfund și integru asupra tuturоr prоblemelоr ce rezultă din procedura de înregistrare a bunurilor în registrul bunurilor imobile prin prisma analizei regulilor de ...
 • VОLСОV, Mаrinа (2022)
  Sсоpul tezei. Prezentа luсrаre prоpune о аbоrdаre teоretiсă și prасtiсă а unоr prоbleme legаte de utilizаreа măsurilоr de prоteсție în саzurile de viоlență în fаmilie. Аstfel supоrtul metоdоlоgiс аl luсrării саre rezidă ...
 • GRAUR, Nica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul ce a stat la baza cercetării prezentului studiu este analiza multiaspectuală a conceptului dreptului de proprietate în noua modernizare a Codului Civil al Republicii Moldova, în conformitate cu reglementările ...
 • VARVARIUC, Inga (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master „Evaluarea patrimoniului agroindustrial din Republica Moldova” conține o abordare a conceptelor teoretice și practice privind evaluarea și valoarea proprietăților – parte componentă a patrimoniului ...
 • GAVRILOV, Diana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul tezei de master constă în elaborarea unei lucrări complexe din punct de vedere doctrinar, legislativ și practic a înregistrării masive a bunurilor imobile și determinarea efectelor acesteia asupra creării ...
 • POSTOLACHE, Veaceslav (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Scopul cercetării reprezintă identificarea celei mai eficiente utilizări a proprietății imobiliare localizate în Chișinău, str. Columna 105. Pentru atingerea scopului au fost formulate și realizate următoarele obiective:  ...
 • DUBININ, Liubovi (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2022)
  Teza de master, intitulată „Principiile fundamentale ale dreptului procesual civil” realizată de Dubinin Liubovi, reprezintă un studiu detaliat asupra problematicii nerespectării principiilor judecătorului imparțial ...
 • PLASCHEVICI, Liliana (2022)
  Complexitatea și diversitatea riscurilor bancare și rolul deținut de acestea în cadrul sectorului financiar, în creşterea şi stabilitatea financiară, este extrem de important, de aceea managementul riscurilor a devenit ...

Search DSpace


Browse

My Account