IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Evaluarea patrimoniului agroindustrial din Republica Moldova

Show simple item record

dc.contributor.advisor ALBU, Ion
dc.contributor.author VARVARIUC, Inga
dc.date.accessioned 2022-03-11T09:41:45Z
dc.date.available 2022-03-11T09:41:45Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation VARVARIUC, Inga. Evaluarea patrimoniului agroindustrial din Republica Moldova. tz. de master: Programul de studiu: Evaluare şi Administrare imobiliară. Conducător: ALBU, Ion. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19588
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Summary, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Teza de master „Evaluarea patrimoniului agroindustrial din Republica Moldova” conține o abordare a conceptelor teoretice și practice privind evaluarea și valoarea proprietăților – parte componentă a patrimoniului agroindustrial și anume estimarea valorii de piață a complexului patrimonial cu destinație agroindustrială. Cercetarea problematicii din domeniul s-a realizat folosind metodele colectare a datelor și de analiză a pieţei imobiliare din mun. Chișinău, analiza oportunităților corecție a valorilor obiectelor analogice și analiza SWOT. Scopul acestei lucrări constă în analiza pieței imobiliare, aplicarea metodelor de evaluare a bunurilor imobile și elaborarea raportului de evaluare. Pentru realizarea scopului au fost formulate și realizate următoarele obiective: 1. Tratarea conceptelor privind importanța evaluării patrimoniului agroindustrial; 2. Analiza tehnico – economică a domeniului agroindustrial din Republica Moldova; 3. Analiza specifica a domeniu agroindustrial. Analiza SWOT; 4. Estimarea valorii de piață a complexului agroindustrial; 5. Elaborarea raportului de evaluare a proprietăților – obiect al evaluării. Domeniul de cercetare este definitivat de analiza pieței bunurilor imobile terenuri cu diferită destinație, de analiza ofertelor cu imobile analogice. La fel din domeniul de cercetare face parte realizarea studiului de comparație a calităților și îmbunătățirilor bunurilor imobile studiate, și a analizei căilor și soluțiilor de aplicare a metodelor în procesul de evaluare. Obiectul de cercetare reprezintă „Complexul agroindustrial SRL VADALEX AGRO, din municipiu Chișinău, comuna Stăuceni, strada Alexei Mateevici. en_US
dc.description.abstract The master's thesis „Evaluation of agro-industrial heritage in the Republic of Moldova” contains an approach to theoretical and practical concepts on property valuation and value - part of the agro-industrial heritage, namely estimating the market value of the agro-industrial heritage complex. The research of the issue in the field was carried out using the methods of data collection and analysis of the real estate market in Chisinau, the analysis of opportunities, the correction of the values of analog objects and the SWOT analysis. The purpose of this paper is to analyze the real estate market, apply real estate valuation methods and prepare the valuation report. The following objectives have been formulated and achieved to achieve this goal: 1. Dealing with the concepts regarding the importance of the evaluation of the agroindustrial patrimony; 2. Technical-economic analysis of the agro-industrial field in the Republic of Moldova; 3. Specific analysis of the agro-industrial field. The SWOT analysis; 4. Estimation of the market value of the agro-industrial complex; 5. Elaboration of the property evaluation report - object of the evaluation. The field of research is finalized by the analysis of the real estate market lands with different destination, by the analysis of the offers with analog real estate. Also in the field of research is the realization of the comparison study of the qualities and improvements of the studied real estate, and of the analysis of the ways and solutions of application of the methods in the evaluation process. The object of research is “The agro-industrial complex SRL VADALEX AGRO, from Chisinau municipality, Stăuceni commune, Alexei Mateevici street. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject patrimoniu agroindustrial en_US
dc.subject evaluare en_US
dc.subject abordare en_US
dc.subject agro-industrial heritage en_US
dc.subject evaluation en_US
dc.subject approach en_US
dc.title Evaluarea patrimoniului agroindustrial din Republica Moldova en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

  • 2022
    Program de studii - Evaluare şi Administrare imobiliară

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account