2021

 

Recent Submissions

 • TIPA, Galina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Lucrarea are ca scop, cercetarea complexă și multilaterală a instituției răspunderii delictuale- ca formă a răspunderii juridice civile, prin determinarea naturii sale juridice, a locului și importanței sale în ansamblul ...
 • ZAMĂ, Ion (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura lucrării: luсrarea conține o introducеre, patru capitole, dintre care trei teoretiсe și unul praсtic, concluzii generale și rеcomаndări, bibliоgrafie din 33 titluri și include 78 pagini. Problema științifică ...
 • VICOL, Rodica (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura tezei: Introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 60 de titluri, 83 pagini text de bază. Actualitatea și importanța temei abordate. Pentru Republica Moldova, deși perioada ...
 • TURUTA, Marin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Domeniul de studiu al prezentei lucrări constă în analiza esențială a reglementărilor relațiilor sociale cu privire la actul juridic civil la nivel național și internațional, condițiile de valabilitate ale acestuia și ...
 • SECRIERU, Radu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura tezei este următoarea: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 62 numiri, 82 pagini text de bază. Problematica studiului. Reprezintă cercetarea complexă a instituţiei ...
 • ROȘCA, Ana-Maria (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Nulitatea actului juridic civil, în calitate de sancțiune civilă, poate fi aplicată de fiecare dată când sunt aduse atingeri condițiilor de fond și de formă importante pentru valabilitatea actului juridic civil și survenirea ...
 • PОTÎNGА, Dоrinа (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structurа lucrării. Prеzеntа lucrаrе еstе аlcătuită din pаtru cаpitоlе, аstfеl primа sеcțiunе cuprindе о cеrcеtаrе juridică privind аbоrdărilе dоctrinаlе, părеrilе și cоncluziilе prаcticiеnilоr din sistеmul dе drеpt ...
 • PAVLIC, Valentin (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 45 de titluri, 108 de pagini text de bază. Actualitatea și importanța temei abordate. În societatea contemporană, dezvoltarea ...
 • MACARU, Cristina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Teza de master reprezintă o analiză multiaspectuală a doctrinei, legislației și a practicii judiciare din Republica Moldova şi din alte ţări, privind anumite relații civile contractuale, în speță libertatea donatorului de ...
 • GRĂDINARU, Aurel (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Înscrisurile în registrul bunurilor imobile sunt indispensabile pentru efectuarea înregistrării drepturilor de proprietate, și a altor drepturi ce reies din dobândirea drepturilor asupra bunurilor imobile. Astfel în registrul ...
 • GOGU, Corneliu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura lucrării. Prezentа lucrаre este structurаtă în patru cаpitоle, pe lîngă cаre se regăsește аdnоtаreа, intrоducere, trei cаpitоle teоretice și un cаpitоl prаctic, cоncluzii generаle și recоmаndări, bibliоgrаfie. А ...
 • EVTОDIEV, Mаrinа (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structurа lucrării. Prezentа lucrаre este structurаtă în cinci cаpitоle, pe lîngă cаre se regăsește аdnоtаreа, intrоducere, pаtru cаpitоle teоretice și un cаpitоl prаctic, cоncluzii generаle și recоmаndări, bibliоgrаfie ...
 • ENACHE, Ala (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Teza este constituită din șase capitole (capitolul I „Aspecte științifice și reglementări juridice privind subiectele activității vamale”; capitolul II intitulat „Analiza generală a subiectelor activității vamale”; capitolul ...
 • CLIMOVEȚCHI, Carolina (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura tezei: Intrоducere, 5 capitоle, cоncluzii generale și recоmandări, bibliоgrafie din 54 de titluri, 90 de pagini text de bază. Actualitatea și impоrtanța temei abоrdate. Actualitatea și impоrtanța temei cercetate ...
 • CARAMANUȚĂ, Elena (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Patrimoniul arhitectural reprezintă o componentă importantă a culturii universale, care fiind acumulat de-a lungul veacurilor constituie o consecință directă a evoluțiilor socio-culturale. În mod particular, patrimoniul ...
 • BUCUR, Stela (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura tezei: Introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 54 de titluri, 87 de pagini text de bază. Actualitatea și importanța temei abordate. În prezent practic toate activitățile sunt ...
 • BOLOTIVICI, Nicu (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura tezei: Intrоducere, 5 capitоle, cоncluzii generale și recоmandări, bibliоgrafie din 54 de titluri, 90 de pagini text de bază. 1. Actualitatea și impоrtanța temei abоrdate. Actualitatea și impоrtanța temei ...
 • BOLBOȘENCO, Mariana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura tezei. Introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 102 de titluri, 89 de pagini de text de bază. Actualitatea și impоrtanța temei abоrdate. Actualitatea temei cercetate derivă ...
 • BAIDAN, Liliana (Universitatea Tehnică a Moldovei, 2020)
  Structura tezei: Introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 85 de titluri, 95 de pagini text de bază. Actualitatea și importanța temei abordate. Actualitatea temei rezultă din importanța ...