IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Применение скоринговой модели в процессе разработки информационной системы бизнес-процессов микрофинансовой организации

Show simple item record

dc.contributor.advisor LEAHU, Alexei
dc.contributor.advisor BODOGA, Cristina
dc.contributor.author TAMPEI, Olga
dc.date.accessioned 2022-06-28T18:59:45Z
dc.date.available 2022-06-28T18:59:45Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation TAMPEI, Olga. Применение скоринговой модели в процессе разработки информационной системы бизнес-процессов микрофинансовой организации: tz. de master: Programul de studiu: Tehnologia Informaţiei pentru Afaceri. Cond. şt. LEAHU Alexei. Consultant BODOGA Cristina. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău. 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/20490
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract В Республике Молдова рынок микрофинансирования только на начальном этапе развития. Население только начинает понимать значимость и удобства такого вида кредитования, а государство еще не знает, как эту отрасль регулировать и контролировать. Легкодоступность небанковских кредитов, сокращение количества необходимых документов, возможность получить кредит социально уязвимым и малообеспеченным слоям населения привело к увеличению конкуренции в этом сегменте. Компании столкнулись с проблемой систематизирования и обработки большого количества информации. В связи с развивающимся законодательством данной отрасли информационные системы, используемые микрофинансовыми организациями, должны быть гибкими к любым изменениям внешней среды и им стоит опираться на опыт зарубежных аналогичных компаний в более развитых странах. Таким образом можно выделить основные требования к организации деятельности предприятия в целом: бизнес-процессы должны быть максимально автоматизированы, все процессы автоматизации должны быть связаны одной единой базой данных, все процессы должны иметь множество точек самопроверки, система должна быть логична, эмерджентна и проста. В международной практике кредитования развитых стран широко используется старый надежный метод скоринга. Данный метод в сочетании с современными вычислительными методами машинного обучения дает очень хорошие результаты, как для оценки кредитоспособности заемщика, так и для оценки кредитного портфеля и деятельности в целом, помогает определить слабые стороны политик компании и быстро перераспределить ресурсы. en_US
dc.description.abstract În Republica Moldova, piața de microfinanțare se află abia la stadiul inițial de dezvoltare. Populația începe să înțeleagă importanța și comoditatea acestui tip de creditare, iar statul nu știe încă să reglementeze și să controleze această industrie. Disponibilitatea ușoară a împrumuturilor nebancare, reducerea numărului de documente solicitate, posibilitatea obținerii unui împrumut pentru segmentele de populație social vulnerabile și cu venituri reduse au dus la creșterea concurenței pe acest segment. Companiile se confruntă cu problema sistematizării și procesării unei cantități mari de informații. În legătură cu evoluția legislației din această industrie, sistemele informaționale utilizate de organizațiile de microfinanțare ar trebui să fie flexibile la orice schimbări din mediul extern și să se bazeze pe experiența companiilor similare străine din țările mai dezvoltate. Astfel, este posibil să se evidențieze principalele cerințe pentru organizarea activităților întreprinderii în ansamblu: procesele de afaceri ar trebui să fie automatizate cât mai mult posibil, toate procesele de automatizare ar trebui să fie legate printr-o singură bază de date, toate procesele ar trebui să aibă multe puncte de testare, sistemul ar trebui să fie logic, emergent și simplu. În practica internațională de împrumut țărilor dezvoltate, vechea metodă de punctare fiabilă este utilizată pe scară largă. Această metodă, combinată cu metodele moderne de calcul de învățare automată, dă rezultate foarte bune, atât pentru evaluarea bonității debitorului, cât și pentru evaluarea portofoliului de credite și a activităților în general, ajută la identificarea punctelor slabe ale politicilor companiei și la realocarea rapidă a resurselor. en_US
dc.description.abstract In the Republic of Moldova, the microfinance market is only at the initial stage of development. The population is just beginning to understand the importance and convenience of this type of lending, and the state does not yet know how to regulate and control this industry. The easy availability of non-bank loans, the reduction in the number of required documents, the possibility of obtaining a loan for socially vulnerable and low-income segments of the population has led to increased competition in this segment. Companies are faced with the problem of systematizing and processing a large amount of information. In connection with the evolving legislation in this industry, information systems used by microfinance organizations should be flexible to any changes in the external environment and they should rely on the experience of foreign similar companies in more developed countries. Thus, it is possible to single out the main requirements for organizing the activities of the enterprise as a whole: business processes should be automated as much as possible, all automation processes should be linked by one single database, all processes should have many self-test points, the system should be logical, emergent and simple. In the international practice of lending to developed countries, the old reliable scoring method is widely used. This method, combined with modern computational methods of machine learning, gives very good results, both for assessing the creditworthiness of the borrower, and for evaluating the loan portfolio and activities in general, helps to identify the weaknesses of the company's policies and quickly reallocate resources. en_US
dc.language.iso ru en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject микрофинансирование en_US
dc.subject автоматизация en_US
dc.subject скоринговые системы en_US
dc.subject бизнес-процессы en_US
dc.subject microfinanțare en_US
dc.subject automatizare en_US
dc.subject sisteme de scoring en_US
dc.subject microfinance en_US
dc.subject automation en_US
dc.subject scoring systems en_US
dc.subject business processes en_US
dc.title Применение скоринговой модели в процессе разработки информационной системы бизнес-процессов микрофинансовой организации en_US
dc.title.alternative Aplicarea modelului de scoring în procesul creării unui sistem informațional în cadrul business - proceselor ale companiei de microfinanțare en_US
dc.title.alternative Application of the scoring model in the process of developing an information system for business processes of a microfinance organization en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account