IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Cercetări a proceselor tehnologice de reparație a porțiunilor deformate îmbrăcăminților nerigide

Show simple item record

dc.contributor.advisor CADOCINICOV, Anatolie
dc.contributor.author LIVIȚCHI, Vadim
dc.date.accessioned 2022-03-18T13:31:53Z
dc.date.available 2022-03-18T13:31:53Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation LIVIȚCHI, Vadim. Cercetări a proceselor tehnologice de reparație a porțiunilor deformate îmbrăcăminților nerigide. tz. de master: Programul de studiu: Drumuri, Materiale și Mecanizare în Construcţii. Conducător: CADOCINICOV, Anatolie. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/19791
dc.description Fişierul ataşat conţine: Cuprins, Introducere, Introduction, Rezumat, Summary, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Pe măsura creșterii traficului și a creșterii sarcinii pe osie, alcătuirea sistemelor rutiere s-a modificat şi se modifică în continuare trecând de la sisteme rutiere flexibile cu structuri asfaltice de protecție către sisteme rutiere grele cu straturi asfaltice mai groase şi la structuri rutiere nerigide. Îmbrăcămințile asfaltice preiau deformațiile straturilor suport pe când cele din mixtură asfaltică repartizează încărcarea pe o suprafață mai mare. Fiecare dintre ele au avantajele şi dezavantajele lor. Astfel straturile asfaltice se comportă bine la acțiunea factorilor de mediu şi amortizează zgomotul de rulaj a autovehiculelor fiind şi ușor de reparat, pe când, structurile rutiere rigide rezistă mai bine la acțiunea traficului, dar sunt mai sensibile la acțiunea factorilor climaterici. De aceea, se dezvoltă în ultima perioadă un alt tip de alcătuire a sistemelor rutiere şi anume sistemul rutier compozit sau mixt cu îmbrăcăminte asfaltică pe strat de bază din mixtură asfaltică. Acest studiul prezintă rezultatele modelării studiului distribuției temperaturii într-un volum limitat de beton asfaltic în execuția lucrărilor de reparație a suprafețelor rutiere folosind mixturi asfaltice la cald. Modelele existente proceselor termice sunt axate pe determinarea regimurilor de temperatură ale betonului asfaltic într-un singur plan atât în timpul construcției îmbrăcămintei, cât și în perioada de întreținere a drumului. en_US
dc.description.abstract As traffic increases and the load on the axle increases, the composition of road systems has changed and continues to change from flexible road systems with protective asphalt structures to heavy road systems with thicker asphalt layers and rigid road structures. Asphalt coatings take over the deformations of the substrates while those in the asphalt mixture distribute the load over a larger area. Each of them has its advantages and disadvantages. Thus, the asphalt layers behave well to the action of environmental factors and dampen the rolling noise of vehicles and are easy to repair, while rigid road structures are more resistant to traffic, but are more sensitive to the action of climatic factors. Therefore, another type of road system composition is being developed lately, namely the composite or mixed road system with asphalt pavement on the base layer of asphalt mixture. This chapter presents the results of modeling the study of the temperature distribution in a limited volume of asphalt concrete in the execution of road surface repair works using hot asphalt mixtures. Existing models of thermal processes are focused on determining the temperature regimes of asphalt concrete in a single plane both during the construction of the pavement and during the road maintenance period [ en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject îmbrăcăminți nerigide en_US
dc.subject drumuri en_US
dc.subject îmbrăcăminți rutiere nerigide en_US
dc.subject roads en_US
dc.subject non-rigid road clothing en_US
dc.title Cercetări a proceselor tehnologice de reparație a porțiunilor deformate îmbrăcăminților nerigide en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account