IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Determinarea stabilității și uniformității spațiale a incintelor termostatate

Show simple item record

dc.contributor.advisor CHICIUC, Andrei
dc.contributor.author PAVILESCU, Ana
dc.date.accessioned 2022-01-27T12:07:26Z
dc.date.available 2022-01-27T12:07:26Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation PAVILESCU, Ana. Determinarea stabilității și uniformității spațiale a incintelor termostatate: tz. de master: Programul de studiu: Inginerie și Managementul Calității. Cond. şt. Andrei CHICIUC. Universitatea Tehnică a Moldovei. Chişinău, 2022. en_US
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/18907
dc.description Fişierul ataşat conţine: Rezumat, Abstract, Cuprins, Introducere, Bibliografie. en_US
dc.description.abstract Obiect de studiu: incintele termostatate destinate pentru crearea și menținerea temperaturii stabile necesară pentru cercetări în laboratoarele instituțiilor medico-sanitare și metrologice. Scopul general al tezei: cercetarea stabilității și uniformității spațiale a incintelor termostatate. Prezenta lucrare reprezintă cercetarea stabilității și uniformității spațiale a incintelor termostatate dar și influența incărcăturii la rezultatul final. Studiul dat va contribui la cercetarea caracteristicilor metrologice în timp dar și influența lor asupra transmiterii unității de măsură a temperaturii. În prezenta lucrare se descrie domeniul de interes public unde temperatura influențează asupra rezultatelor finale, cum ar fi sterilizarea și dezinfectarea instrumentelor medicale, pentru efectuarea lucrărilor de analiză, și la diferite tipuri de tratamente termice, la încercările produselor alimentare, industriale, cosmetice, proceselor tehnologice și spațiilor de depozitare și transportare. De asemenea, în lucrare au fost descrise clasificarea incintelor termostatate, etaloanele care partitipă la etalonare și transmiterea unității de temperatură, procedura de etalonare a incintelor termostatate. În cadrul realizării acestei lucrări au fost efectuate măsurări pentru determinarea stabilității și uniformității spațiale a incintelor termostatate prin diferite metode de etalonare. Prin intermediul rezultatelor obținute se poate face o analiză, cum influențează încărcătura la rezultatul final. Pentru fiecare metodă s-a determinat stabilitatea și uniformitatea unei incinte, fiind in condiții de încărcare cu diferite tipuri de incărcături. Rezultatele obținute în urma procesului de etalonare au fost prelucrate și prezentate în tabele și grafice cum influențează încărcătura la rezultatul final. Din rezultatele obținute se poate observa care tip de încărcături influențează semnificativ în procesul de măsurare. en_US
dc.description.abstract Object of study: thermostatic enclosures designed to create and maintain the stable temperature required for research in the laboratories of medical and metrological institutions. The general aim of the thesis: to investigate the stability and spatial uniformity of thermostatic enclosures. This paper represents the research of the stability and spatial uniformity of thermostatic enclosures but also the influence of the load on the final result. This study will contribute to the research of metrological characteristics over time but also their influence on the transmission of the unit of temperature. This paper describes the field of public interest where temperature influences the final results. such as sterilization and disinfection of medical instruments, for analysis and various types of heat treatments, food testing, industrial, cosmetics, technological processes and storage and transportation spaces. The paper also described the classification of thermostatic enclosures, the standards involved in calibration and the transmission of the temperature unit, the calibration procedure of thermostatic enclosures. During this work, measurements were performed to determine the stability and spatial uniformity of the thermostatic enclosure by various calibration methods. Through the results obtained, an analysis can be made of how the load influences the final result. For each method, the stability and uniformity of an enclosure were determined" being in conditions of loading with different types of loads. The results obtained from the calibration process were processed and presented in tables and graphs how the load influences the final result. From the obtained results it can be seen which type of load significantly influences the measurement process. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Universitatea Tehnică a Moldovei en_US
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject incintă termostatată en_US
dc.subject stabilitate en_US
dc.subject echilibru termic en_US
dc.subject thermostatic enclosure en_US
dc.subject stability en_US
dc.subject thermal balance en_US
dc.title Determinarea stabilității și uniformității spațiale a incintelor termostatate en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account