IRTUM – Institutional Repository of the Technical University of Moldova

Modelling construct of technical terminology valuing in the Romanian language by allophone students

Show simple item record

dc.contributor.author GOLOVACI, Mariana
dc.date.accessioned 2021-08-18T08:10:01Z
dc.date.available 2021-08-18T08:10:01Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation GOLOVACI, Mariana. Modelling construct of technical terminology valuing in the Romanian language by allophone students. In: Journal of Social Sciences. 2021, V. 4, N. 2, pp. 65-75. ISSN 2587-3490, eISSN 2587-3504. en_US
dc.identifier.uri https://doi.org/10.52326/jss.utm.2021.4(2).07
dc.identifier.uri http://repository.utm.md/handle/5014/16750
dc.description.abstract The aim of the article is to reflect the theoretical premises in the construction of the specific model of technical terminology exploitation in the Romanian language by allophone students. The theoretical and practical studies devoted to professional languages, mentioned in this paper, have been fundamental elements of the pedagogical model developed for the objective of the research. The models reflected in the Common European Framework of Reference for languages, designed for formative actions, which constitute a privileged opening in supporting the formation of communicative competence in a language other than the mother tongue, served as the basis: Model of development of generalindividual competences; Model of extension and diversification of linguistic communicative competence; Model of performing the determined communicative activity (-ies); Model of optimal functional insertion in a particular domain; Model of enrichment/diversification of strategies in terms of performing tasks. Communicative competence is a category that reflects the authors' point of view equating communicative competence and terminological competence, element in the reference system ofprofessional and personal training purposes. In conclusion, the modeling construct represented in Figure 3 defines the plan to affirm the coordinates of the methodology for valuing technical terminology in higher education (formative and operational), which will be concretized at the level of performance achieved at graduation integrating the technical terminology into a message for various communication contexts. en_US
dc.description.abstract Scopul articolului vizează reflectarea premiselor teoretice în construcția Modelului pedagogic de valorificare a terminologiei tehnice în limba româna de către studenţii alolingvi. Studiile teoretice și practice consacrate limbajelor profesionale, menționate în prezentul articol, au constituit repere de fundamentare ale Modelului pedagogic elaborat în scopul cercetării. Drept bază au servit modelele reflectate în Cadrul european comun de referinţă pentru limbi, concepute în acţiuni formative, ce constituie o deschidere privilegiată în susţinerea formării competenţei de comunicare într-o altă limbă decât cea maternă: Modelul de dezvoltare a competenţelor generale individuale; Modelul extinderii și diversificării competenţei de comunicare lingvistică; Modelul realizării unei (unor) activităţi comunicative determinate; Modelul inserării funcţionale optimale într-un anumit domeniu; Modelul îmbogăţirii/diversificării strategiilor în termeni de îndeplinire a sarcinilor. Competenţa de comunicare reprezintă o categorie ce reflectă punctul de vedere al autorilor în echivalarea competenței de comunicare și a competenţei terminologice, element în sistemul de referinţă al finalităţilor de formare profesională şi personală. În concluzie, constructul modelic reprezentat în figura 3 definește planul de afirmare a coordonatelor metodologiei de valorificare a terminologiei tehnice în învăţământul superior (formativă și operațională), fapt ce va fi concretizat în nivelul de performanţă atins la absolvire privind gradul de integrare a terminologiei tehnice într-un mesaj pentru diverse contexte de comunicare. en_US
dc.language.iso ro en_US
dc.publisher Technical University of Moldova en_US
dc.relation.ispartofseries Journal of Social Sciences; 2021, V. 4, N. 2
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.subject technical terminology en_US
dc.subject communication competence en_US
dc.subject terminological competence en_US
dc.subject didactic methodology en_US
dc.subject pedagogical models en_US
dc.subject terminologie tehnică en_US
dc.subject competenţă de comunicare en_US
dc.subject competenţă terminologică en_US
dc.subject modele pedagogice en_US
dc.subject pedagogie en_US
dc.title Modelling construct of technical terminology valuing in the Romanian language by allophone students en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States

Search DSpace


Browse

My Account